Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu

Dokumenty w formie elektronicznej można złożyć poprzez:

1. Elektroniczną skrzynką podawczą Urzędu Gminy Boronów za pośrednictwem formularza umieszczonego na platformie ePUAP.

Aby można było złożyć wniosek do Urzędu przez wymienioną platformę, konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika założonego na ePUAP.

Podanie powinno spełniać wymagania określone w przepisach prawnych, a mianowicie powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym oraz powinno zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.


Po założeniu konta i zalogowanie się na platformie należy wybrać Katalog spraw - Sprawy ogólne - pisma do urzędu - Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór.

Następnie w polu adresowym wystarczy wpisać 4 pierwsze litery z nazwy naszego podmiotu w systemie epuap: 31rl5ld7i7 i zostanie odnaleziona Gmina Boronów.

Pełne adresy naszych skrzynek pocztowych wyglądają tak: /31rl5ld7i7/skrytka lub /31rl5ld7i7/SkrytkaESP


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Gminy Boronów

 

2. Dostarczenie dokumentów osobiście do Urzędu Gminy Boronów na następujących nośnikach danych:

a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c. Płyta CD-RW, DVD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2. Akceptowalne formaty załączników to:
- DOC, RTF
- XLS
- CSV
- TXT
- GIF, TIF, BMP, JPG
- PDF
- ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.