Biuletyn Informacji Publicznej, w skrócie BIP to oficjalny publikator zawarty wyłącznie w Internecie (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Mogą tam być zamieszczane tylko informacje o charakterze publicznym, to znaczy dotyczące wykonywania zadań publicznych lub gospodarki majątkiem publicznym. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nakazuje publikację określonych informacji (art.6 ustawy o dostępie do informacji publicznej – informacje obligatoryjne) oraz dopuszcza umieszczanie innych danych pod warunkiem, że mają one charakter informacji publicznej.

Podstawowe akty prawne regulujące dostęp do informacji publicznej:

- Konstytucja RP – art. 61 (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002r. Nr 67, poz. 619 ).